Artiestenmanagement, Boekingen van nationale en internationale acts, Bedrijfsfeesten, Popfestivals, CD-producties, Onafhankelijk advies, Media-consultancy, Full service evenementenbureau

 
 home    boek   contact   zoeken   

Leveringsvoorwaarden

1.   De kosten, te heffen door het bureau voor muziekrechten BUMA/STEMRA te Amstelveen komen voor rekening van Contractant 1.

2.     Contractant 2 is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van Contractant 1 en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Indien Contractant 2 een groep musici betreft zal de groep het recht hebben het geluidsvolume te produceren zoals bij deze groep gebruikelijk is.
Als Contractant 1 desondanks het optreden voortijdig wenst te beëindigen is hij/zij alsnog gehouden het (de) gehele overeengekomen bedrag op het overeengekomen tijdstip(pen) uit te betalen.

3.     Contractant 1 verklaart met de prestaties van gecontracteerde groep/artiest(en) alleszins bekend te zijn.

4.     Contractant 2 verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de groep/artiest(en) tijdig aanwezig is/zijn.

5.     Indien groep/artiest(en) op weg naar de aan ommezijde plaats van optreden moeilijkheden ondervindt, van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat hij/zij niet, of niet op tijd aanwezig kan zijn dient hij/zij onverwijld Contractant 1 te waarschuwen.

6.     Alle (gerechts)kosten die voor één der Contractanten ontstaan door contractbreuk komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.Tevens is de contractverbrekende contractant gehouden alle schade te vergoeden die voor de andere contractant zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploten, procedures, rechtskundige bijstand alsmede de wettelijk vastgestelde rente.

7.     Het zonder opgave van geldige redenen niet nakomen van deze overeenkomst heeft een onmiddellijk opeisbare boete van één keer de uit te keren gage tot gevolg inclusief de wettelijk verplichte B.T.W., hierop uitgezonderd die gevallen die volgens de wet aangemerkt worden als “force majeur”. Indien het optreden geen doorgang kan vinden doordat de vergunningen daartoe ontbreken, of dat er niet opgetreden kan worden doordat er geen voldoende voorzieningen zijn getroffen als het een buitengebeuren betreft en het optreden kan niet doorgaan wegens of politie verordening of slecht weer, wordt dit niet als “force majeur” beschouwd en is contractant 1 derhalve gehouden het volledig overeengekomen bedrag uit te betalen aan Contractant 2.

8.    In gevallen van niet voorzien omstandigheden zoals ziekte van één of meer ge-ëngageerden dient Contractant 1 onmiddellijk te worden ingelicht.

9.     Contraktant 2 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc.

10.   Indien Contractant 1het aan ommezijde vermelde optreden afzegt is hij/zij verplicht de volgende bedragen   te betalen aan contractant 2:

        a) Zestig (60) dagen of minder vóór de aan ommezijde vermelde datum 100% (honderd procent) van het aan ommezijde vermelde all-in bedrag,

        b) Negentig (90) dagen of minder, maar meer dan Zestig (60) dagen vóór de aan ommezijde vermelde datum 75% (vijfenzeventig procent) van het aan ommezijde vermelde all-in bedrag,

c) Na het (mondeling) overeenkomen van dit contract, maar meer dan Negentig (90) dagen vóór de aan ommezijde vermelde datum 25% (vijfentwintig procent) van het aan ommezijde vermelde all-in bedrag met een minimum van 350 Euro excl. B.T.W.

       d) Indien de annulering een ander item betreft dan een van onze exclusieve items, zijn de leveringsvoorwaarden van de toeleverancier van toepassing.

       e) Indien op betreffende datum een vervangend optreden van het te annuleren item kan worden gerealiseerd, vervalt de verplichting tot het betalen van de totale gage en wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht.

11.   Wanneer schade wordt toegebracht aan de apparatuur, vervoermiddelen, muziekinstrumenten of andere eigendommen van de groep/artiest(en) is Contractant 1 verplicht deze schade te vergoeden en wel binnen één maand nadat deze schade is toegebracht, uit te betalen door Contractant 1 aan Contractant 2, tegen nieuwwaarde.
Onder schade is tevens te verstaan een exploitatieverlies.

12.   Contractant 2/groep/artiest(en) heeft t recht met behoud van de volledige gage, om het optreden ter plaatse niet te doen als de veiligheid van de artiesten, geluidsmensen en of tourmanager niet voldoende is gewaarborgd.
Dit zal altijd ter bepaling van de artiest en/of tourmanager zijn.

13.   Eventuele tussentijdse wettelijke verhogingen/wijzigingen en belastingen en/of premies worden aan de opdrachtgever doorberekend.

14.   Geschillen voortkomende uit deze overeenkomst zullen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van Contractant 2.

15.  Contractant 2 behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor in geval van radio of TV optreden dan wel de opnamen daarvoor, plaat- en/of video-opnamen, buitenlandse tournee of welke promotionele verplichting dan ook deze overeenkomst te verplaatsen na onderling overleg. Contractant 2 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten van Contractant 1, indien Contractant 2 zich dient te beroepen op dit artikel.

16.   Contractant 1 staat garant voor de veiligheid van de groep/artiesten, roadcrew en (tour)manager(s) en is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover letsel is veroorzaakt door publiek en/of personeel van Contractant 1 dat zich in de zaal, op het terrein, op het podium en/of in de kleedkamers bevindt.

17.   Indien één der Contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere Contractant zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, doet de hiervoor bedoelde ontractant daarvan binnen vijf (5) dagen melding per aangetekend schrijven aan de andere Contractant.

18.  Contractant 1 dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden, zoals die zijn gesteld in de boekingsovereenkomst.  Indien Contractant 1 zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden, is Contractant 2 gerechtigd optreden(s) geen doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting van Contractant 1 tot het voldoen van de totale gage.

19.  Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met Artiesten die worden vertegenwoordigd door Contractant 2 aangaande (vervolg-)boeking(en) en/of gages.